5.2 - Sběr, zpracování a využití odpadů

Typy podporovaných projektů a aktivit

  • výstavba a modernizace sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT ("Pay-as-You-Throw"),
  •  podpora třídících a dotřiďovacích systémů (včetně úpravy) pro separaci odpadů kategorie ostatní,
  • budování zařízení pro úpravu a zpracování čistírenských odpadních kalů z čistíren odpadních vod, včetně úpravy vyčištěných odpadních vod pro jejich opětovné využívání
  • výstavba a modernizace zařízení pro materiálové a jiné využití odpadů20, včetně bioplynových stanic pro zpracování odpadů,
  • budování a modernizace zařízení pro chemickou recyklaci odpadů,
  • budování a modernizace zařízení pro sběr a nakládání s nebezpečnými odpady.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!