3.5 - Snížení environmentálních rizik a rozvíjení systémů jejich řízení

Podporované aktivity:

 • Náhrada nebo rekonstrukce zařízení (stacionární technické nebo technologické jednotky, ve které je nebezpečná chemická látka vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována), s cílem zvýšení bezpečnosti provozu, snížení míry rizika nad rámec standardů a norem společenství,
 • vytvoření informačních systémů, znalostních portálů a SW nástrojů pro tvorbu a aplikaci nových metodik a postupů v managementu chemických látek a prevenci závažných chemických havárií,
 • vytvoření expertních center REACH a center prevence rizik - infrastruktura pro institucionální zázemí implementace REACH a prevence závažných chemických havárií,
 • rekonstrukce nebo nákup technologií pro omezení průmyslového znečištění (souvislost s BAT a IPPC).

Typy podporovaných projektů:

 • Rekonstrukce zařízení výrob s nebezpečnými chemickými látkami,
 • rekonstrukce chladícího zařízení - změnou chladiva, snížením množství kapalného čpavku, náhradou chladícího zařízení, modernizací rozvodů,
 • protipožární izolace zásobníků LPG,
 • vybudování bezpečného stáčení vstupních surovin a nových produktů,
 • rekonstrukce skladovacích nádrží vč. realizace havarijních jímek,
 • rekonstrukce skladů hořlavých kapalin,
 • rekonstrukce skladovacích nádrží kapalných uhlovodíků,
 • rekonstrukce skladů kapalných průmyslových hnojiv,
 • výstavba zabezpečených skladů agrochemikálií,
 • modernizace zabezpečovacího zařízení u vlečky pro přepravu nebezpečných látek,
 • znalostní portály - vytvoření uceleného znalostního systému nebezpečných chemických látek pro potřeby implementace nařízení CLP s ohledem na specifika GHS, TDG a na požadavky prevence závažných havárií,
 • informační systémy pro podporu prevence závažných havárií,
 • vytvoření expertních center REACH pro hodnocení rizik chemických látek,
 • vybavení pracoviště pro hodnocení rizik chemických látek,
 • rekonstrukce nebo nákup technologií vedoucích ke snížení průmyslového znečištění, např. průmyslové ČOV.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!