3.1 - Podpora přizpůsobení se změně klimatu, prevence rizika katastrof a odolnosti vůči nim s přihlédnutím k ekosystémovým přístupům

Typy podporovaných projektů

 • tvorba nových a obnova stávajících přírodě blízkých vodních prvků v krajině včetně sídel;
 • tvorba nových a obnova stávajících vegetačních prvků a struktur, včetně opatření proti vodní a větrné erozi;
 • úprava lesních porostů směrem k přirozené struktuře a druhové skladbě za účelem posílení jejich stability;
 • zakládání a obnova veřejné sídelní zeleně;
 • odstranění či eliminace negativních funkcí odvodňovacích zařízení v krajině;
 • realizace protipovodňových opatření, zejména zprůtočnění nebo zvýšení retenčního potenciálu koryt vodních toků a přilehlých niv a zakládání povodňových parků;
 • obnovení, výstavba a rekonstrukce, modernizace, případně změna využití vodních děl nebo rušení vodních děl a příčných staveb za účelem zvýšení povodňové ochrany;
 • podpora povodňové operativy, zvyšování kapacit pro reakce obcí na povodně technickými prostředky, zvyšování povědomí obyvatel o povodňovém riziku, zvyšování resilience citlivých objektů před povodněmi;
 • realizace opatření ke zpomalení odtoku, pro vsak, retenci a akumulaci srážkové vody vč. jejího dalšího využití; realizace zelených střech; opatření na využití šedé vody; opatření pro řízenou dotaci podzemních vod;
 • obnova stability svahů, stabilizace a sanace extrémních svahových nestabilit vzniklých v důsledku přírodních jevů.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!

Výzvy

122. výzva

 • stav: Probíhá příjem žádostí
 • začátek příjmu žádostí: 01. 04. 2020
 • ukončení příjmu žádostí: 30. 07. 2020
 • přiložené soubory:
  Text 122. výzvy (velikost: 200.38 kB)
Zobrazit všechny výzvy