Z jakých dotačních programů právě můžete čerpat?

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotaci na podporu rozvoje regionů ve výši až 70 %. Výzva probíhá od listopadu 2018 a poslední možností pro podání žádosti je v únoru 2019. Tato dotace se zaměřuje především na podporu obnovy a rozvoje venkova obcím, které mají 3 000 až 10 000 obyvatel. V rámci rozvoje je možné žádat o následující projekty: 

 • veřejná prostranství, zeleň, hřiště, cyklostezky, naučné stezky,
 • rekonstrukce, modernizace a vybudování školních hřišť a tělocvičen,
 • místní komunikace, parkovací zálivy, přidružené a přídatné pruhy,

Podrobné informace o této výzvě naleznete na oficiálních stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

 

Další výzva potěší především obce, které chtějí zrekonstruovat památná místa. Pro tyto účely bude vyhlášena výzva Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků na začátku roku 2019. V rámci dotace budou moci menší obce žádat o finanční podporu v následujících oblastech: 

 • Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 • Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
 • Údržba a oprava polních cest

Jedná se o každoročně velmi žádanou dotaci, tak pokud vaše obec nad touto dotací uvažuje, doporučujeme se již nyní začít připravovat, jelikož předpokládána výše podpory může dosahovat až 80 % z celkových nákladů. 

 

 

 Řešíte ve své obci či městě problém, jak nakládat s přebytečným odpadem? Od září do února je otevřena výzva z Operačního programu Životní prostředí zaměřená na odpadovou problematiku. V rámci projektu je možné realizovat výstavbu a modernizaci zařízení pro sběr, třídění a úpravu odpadů. A jaké jsou podporované oblasti ve výši až 80 %? 

 • výstavba a modernizace sběrných dvorů,
 • sběrná místa,
 • zavedení systému odděleného sběru odpadů,  
 • nádoby na separovaný odpad,
 • dovybavení stávajících sběrných dvorů.

 

 V případě že byste měli zájem o konkrétní dotaci, neváhejte se na nás nezávazně obrátit.