Povinnosti a dotační možnosti obce v oblasti správy komunálního odpadu

Nakládání s komunálním odpadem patří mezi základní činnosti obce v její v samostatné působnosti. Tuto povinnost jí ukládá zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Zákon také ukládá obci povinnost třídění biologického odpadu v obcích. Za porušení povinnosti nabídnout třídění bioodpadu občanům hrozí obcím vysoké pokuty, proto se jim vyplatí tuto problematiku nepřehlížet. Novela počítá také s tím, že od roku 2024 bude úplně zakázáno skládkování směsného komunálního odpadu a recyklovatelných a využitelných odpadů (§21, odst. 7), což bude podporovat postupným navyšováním poplatků za skládkování těchto odpadů.

Komunální odpad je na území obce nejcharakterističtějším vznikajícím odpadem. Komunální odpad je dle zákona o odpadech veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů, s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. Odpadem podobným komunálnímu odpadu je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, a který je uveden jako komunální odpad v Katalogu odpadů (§ 4 odst. 1). Komunální odpad zahrnuje například směsný komunální odpad, složky z odděleného sběru (např. papír, plast, sklo, textil, kovy, baterie), odpad ze zahrad a parků atd.

 

V roce 2008 byla v EU schválena rámcová směrnice o odpadech, která definuje závaznou hierarchii nakládání s odpady.Podle ní je nejlepším způsobem, jak nakládat s odpady, předcházení vzniku odpadu. Toho se docílí nejlépe tak, že žádný odpad nevzniká, nebo se jeho vznik minimalizuje. Za další nejlepší způsob nakládání s odpady je považována příprava k opětovnému použití, pak recyklace a energetické využití odpadů. Za nejhorší způsob nakládání s odpady je považováno skládkování, jelikož se jedná pouze o přenesení problému do budoucna. I přesto se většina vzniklého odpadu v České republice skládkuje. Aby se tomuto zamezilo, je třeba vyvinout snahu a využít i jiné způsoby nakládání s odpady.

 

 

Velkou výhodou je fakt, že zlepšení nakládání s odpadem je jedna z oblastí, které podporuje Ministerstvo životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2021-2027 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s odpady.

Z této prioritní osy je možné financovat pořízení kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu či svozové a manipulační techniky apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě.