Komunitní kompostování - efektivní využití dotací z OPŽP

Komunitním kompostováním se rozumí systém sběru a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich úprava a následné zpracování na zelený kompost.

Obec může ve své samostatné působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou obce systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Na komunálním kompostování se podílí skupina lidí (domovní blok, zahrádkářská kolonie) s cílem využít svůj vlastní bioodpad. Komunitní kompostování může provozovat např. několik domácností žijících v sousedství, kolektiv zaměstnanců podniku, škola aj.

Komunitní kompostéry jsou vhodným zařízením pro místa, kde kompostování probíhá na veřejném prostranství.

Systém komunitního kompostování je podporován Ministerstvem životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2021-2027 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s bioodpady.

Financovat je možné pořízení kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu či svozové a manipulační techniky apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě.