Jaké jsou povinnosti a možnosti obce při nakládání s bioodpadem? Využijte dotace z OPŽP!

Obec je povinna dle novely zákona č. 229/2014 Sb. zákona o odpadech č.185/2001 Sb. zajistit místo pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (a kovů). Do konce roku 2014 měla obec zavedené třídění pouze u nebezpečných odpadů, papíru, plastů a skla. Vyhláška MŽP č. 321/2014 Sb. upřesňuje, že povinnost zajistit místa pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) mají obce minimálně v období od 1. dubna do 31. října a tato povinnost je splněna také v případě, že obec má na svém území zavedený systém komunitního kompostování, do kterého je umožněno odevzdávat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce. Zároveň je zdůrazněna povinnost sbírat biologické odpady rostlinného původu, protože právě tato složka tvoří největší množství BRKO a pouze při odděleném sběru této složky je možné zajistit plnění cílů směrnice Rady 1999/31/ES o skládkách odpadu.

Nakládání s BRKO neobsahuje obalový materiál, na rozdíl od plastu, papíru, skla a nápojových kartonů a nelze tedy na toto získat finance od EKO-KOMu. BRKO ale tvoří přibližně 40 % směsného komunálního odpadu a s jeho správným nakládáním lze omezit jeho vznik. Když se vytřídí 40 % BRKO ze směsného komunálního odpadu v místě třídění, odpadají veškeré náklady na transport a zpracování. Dá se tedy ušetřit až 40 % nákladů.

Systém nakládání s odpady by měl ale snižovat celkové množství směsného komunálního odpadu a nepodporovat hromadění nadměrného množství BRKO. Neměl by ovlivňovat schopnost a snižovat možnost doteď individuálního kompostování u obyvatel s vlastními domy a zahradami. Systém nakládání s BRKO by měl motivovat především občany v bytových domech ke snižování množství směsného komunálního odpadu tak, že vytřídí jeho biologicky rozložitelné složky a také motivovat občany s rodinnými domy a se zahradami, aby využili bioodpad pro vlastní účely na svých pozemcích.

Systém nakládání s bioodpady je podporován Ministerstvem životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2021-2027 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s bioodpady z tohoto programu.

 Z této prioritní osy je možné financovat pořízení kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu či svozové a manipulační techniky apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě.

 

 

Zdroj: www.kompostuj.cz

Předpis 229/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Předpis 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů, § 2 Biologicky rozložitelné komunální odpady