Dotace na nakládání s odpady

 Chcete zefektivnit nakládání s odpady ve své obci a zároveň ulehčit rozpočtu díky dotaci ve výši  (85 %) plnění?

ZAČNĚTE EVIDOVAT MNOŽSTVÍ ODPADU CO NEJDŘÍVE.

O co se jedná?

Zavedení systému nakládání s odpadem v obci má za cíl zefektivnit třídění komunálního odpadu, a to především plastů, papíru a bioodpadu. Díky zavedením efektivního systému sběru odpadubude mít každá domácnost přehled o tom, kolik vytřídí složek komunálního odpadu. Čím více domácnost bude třídit, tím menší poplatky za svoz bude platit, a celkově se sníží náklady pro obec za svoz směsného komunálního odpadu. 

Pro to, aby Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO) fungoval je potřeba správná motivace občanů obce. Hlavní motivací občanů by měla být co možná nejnižší zátěž životního prostředí. Motivovat občany lze i jinými způsoby - především finanční úleva při správném třídění, kterou by měla stimulovat samotná obec. Po zavedení ISNO by se měly snížit zálohy na odpad ze strany obce. 

Můžeme uvést konkrétní příklad zavedení Inteligentního systému nakládání s opady v obci Šitbořice. Před zavedením ISNO byly vybírány poplatky za odpad 1000 Kč na občana ročně. Po zavedení systému se obec rozhodla jít opačným směrem - poplatky se vybíraly ve výši 440 Kč za občana na rok. Díky inteligentnímu systému a uvědomělým občanům se náklady snížily natolik, že průměrnému občanovi vrátí 300 Kč zpět. To znamená, že občan Šitbopřic zaplatí v průměru 160 Kč za odpad ročně. 

 

 

Jak to funguje?

Principem fungování systému je evidence svezených nádob. Díky jednoduché technologii čárových kódů na nádobách, které se při výsypu načtou a uloží do systému, se získají informace o tom, kolik která domácnost odevzdala odpadu. Když víme, kolik je třeba zaplatit za odvoz směsného komunálního odpadu a kolik peněz se utrží z prodeje vytříděného papíru, plastu atd., není problém jednotlivým domácnostem navrhnout nemalou slevu na poplatcích.

Občané získají svoje identifikační číslo, díky kterému na dané webové adrese mohou sledovat množství vyprodukovaného a roztříděného odpadu a tím pádem také množství ušetřených peněz. 

 

 

Jak začít šetřit?

Celý systém se skládá z několika jednoduchých kroků:

  1. obec pořídí nádoby na tříděný odpad, kontejnery, případně svozové vozidlo i sběrný dvůr z dotace,
  2. domácnosti obdrží nádoby na tříděný odpad s čárovými kódy, které se zaevidují do systému – taktéž z dotace,
  3. obec, případně svozová firma, v pravidelných intervalech sváží vytříděné odpady – veškeré odpady jsou evidovány v systému, takže má obec přehled jak o celkovém objemu svezených odpadů, kolik svezla ze kterého stanoviště, tak i kolik odpadu vyprodukovala určitá domácnost
  4. směsný komunální odpad z domácností sveze svozová firma, 
  5. díky nižšímu objemu odpadů dojde k úspoře na poplatcích za svoz směsného komunálního odpadu,
  6. díky vyšší úrovni třídění dostane obec vyšší odměnu od EKO-KOMu,
  7. na základě evidence objemu vytříděného odpadu v jednotlivých domácnostech obec vyměří slevu na poplatku pro jednotlivé domácnosti.

 

Jaké máme možnosti?

Základní verzí je zavedení systému sběru spolu s pořízením sběrných nádob na tříděný odpad (plast, papír a bioodpad), svozové techniky i evidenčního systému.

Tento systém lze modifikovat rovněž náhradou plastových nádob za pytlový sběr tříděného odpadu (papír a plasty) - vhodné pro ty domácnosti, které nechtějí vlastní nádobu na tříděný odpad, například z důvodu nedostatečných prostorů pro skladování těchto nádob.

V místech, kde není ani jedno možné, se vytvoří společné sběrné místo s kontejnery, vhodné například pro městskou zástavbu a sídliště.

Všechny výše uvedené přístupy je samozřejmě možné kombinovat, tak aby vzniknul fungující systém, který bude přesně odpovídat potřebám vaší obce.

 

 

Jak mohu projekt financovat?

Velkou výhodou je fakt, že zefektivnění nakládání s odpadem je jedna z oblastí, které podporuje Ministerstvo životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2027-2027je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s odpady z tohoto programu.

Financovat je možné pořízení kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu, svozové a manipulační techniky či rekultivaci starých skládek apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě.

 

Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!