Řeší vaše obec nedostatek pitné vody? Využijte dotaci!

Zásoby podzemní vody se stále snižují, kvalita vody klesá  a pitná voda se stává vzácná. A ani klimatické podmínky nepřispívají k obnově podzemní vody.  Problémy s nedostatkem pitné vody tak začínají být stále zjevnější.

I této problematice se věnuje Ministerstvo životního prostředí. Pokud i vaše obec patří mezi ty, kde vody není nazbyt, pak se zde naskytuje řešení pro vaše obyvatele. Ministerstvo životního životního prostředí poskytuje dotaci až ve výši 85 % z programu OPŽP, které podpoří regeneraci či vznik nových zdrojů pitné vody. Ministerstvo si na tuto problematiku vyhradilo 600 miliard korun, které mají za cíl zefektivnit využívání povrchových zdrojů pitné vody. 

Pro koho je tato dotace určena? 

Dotace je určena především pro obce, města, dobrovolné svazky obcí, které neoperují s dostatečným množstvím pitné vody. Oblasti z Jihomoravského  a Zlínského kraje budou preferovány - sucho zde ovlivňuje život obyvatel nejvíce z celé republiky. 

 

Podporované oblasti 

Efektivní využívání srážkové vody

V porovnání se západní Evropou Česká republika téměř nevyužívá potenciál srážkové vody. Standart západních zemí by měl být postupem implementován do českých obcí a měst, které by měly vodu využívat mnohem efektivněji a ekologičtěji. Efektivním využíváním srážkové vody se rozumí výstavba či oprava nádrží, které budou akumulovat srážkovou vodu, kterou poté obec či organizace může efektivně využívat - například na obhospodařování veřejné zeleně. 

 

 


Další možnost, která je také podporována v rámci dotace, je výměna povrchů z nepropustných na propustné. Typickým příkladem je výměna povrchu na rozsáhlejším parkovišti či veřejném prostranství, kdy je použit zpravidla asfalt, který neumožňuje  vsakování se dešťové vody zpět do přirozeného koloběhu. Výše dotace na obnovu výměnu povrchů bude dosahovat do výše 50 % způsobilých výdajů.  

 

Obnovení a rekonstrukce vodních děl 

Dotace také podpoří regeneraci, zkapacitnění či vznik nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na stávající vodovodní řady. Podporované budou i obce, které nemají přivaděč pitné vody, které ministerstvo podpoří právě výstavbou či rekonstrukcí přivaděčů. Samotné vodní nádrže mohou pak posloužit k více účelům - jednak můžeme zvyšovat zásobu vody, či mohou působit opačně jako protipovodňové opatření.

 Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!