Dotace na gastrokompostéry

Jak efektivně likvidovat odpad z kuchyní a jídelen?

ŘEŠENÍM JSOU GASTROKOMPOSTÉRY S DOTACÍ 85 %

V současné době mají všichni původci, tj. všechny subjekty, kterým při jejich činnosti vzniká jakýkoliv odpad, zákonnou povinnost zbavovat se odpadů předáním oprávněné osobě. Tato povinnost se vztahuje i na biologicky rozložitelné odpady z kuchyní (gastroodpady), které je potřeba řádně třídit, skladovat a poté předat příslušné osobě za úhradu. Druhou možností je využití speciálního  zařízení na zpracování gastroodpadu. Výsledný substrát je velmi dobře využitelný k obohacení půdy, v případě jeho přebytku vám bude zdarma zajištěn svoz.

Díky snaze Evropské unie zabezpečit co nejmenší zátěž životního prostředí a zároveň zefektivnit předcházení vzniku nebezpečných chorob došlo k zpřísnění zákona o nakládání s kuchyňskými biologickými odpady, které má za cíl snížit množství odpadu končícího na skládkách komunálního odpadu. Legislativa ČR zakazuje biologický odpad z kuchyní zkrmovat, neboť zpravidla obsahuje vedlejší produkty živočišného původu. Stejně tak legislativa zakazuje odpad drtit a vypouštět do kanalizace

Nepovolené nakládání s gastroodpadem

Následující způsoby, které byly dosud využívané v souvislsti s nakládání s kuchyňským odpadem už nejsou povolené a porušují zákon:

 1. Výkrm hospodářských zvířat
 2. Drcení a splachování do kanalizace
 3. Míchání kuchyňského a jiného odpadu
 4. Odevzdání odpadu neoprávněnému subjektu
 5. Jiné způsoby nakládání s odpadem

Možnou legální cestou, jak se zbavit gastroodpadu, je zakoupení zařízení na zpracování gastroodpad, díky kterému se zbavíte kuchyňského odpadu přímo ve vaší provozovně. 

Jaké výhody vám přinášejí zařízení na zpracování gastroodpadu?

 • Odpad nemusíte skladovat a tím ušetříte náklady na chlazení,
 • kuchyňský odpad přeměníte na výživný substrát,
 • přispíváte ke zlepšení životního prostředí,
 • řešení je v souladu s platnou legislativou,
 • běžný kuchyňský odpad je zpracován do 24 h,
 • zařízení zpracuje 5 kg - 1000 kg odpadu denně,
 • substrát je možné dále použít na různé účely,
 • nízká spotřeba energie a šetrný režim,
 • zařízení jsou tichá a nevytvářejí zápach,
 • obsluha je velice intuitivní a proces plně automatický.

Jaká je využívaná technologie?

Revoluční elektrické zařízení na zpracování gastroodpadu jsou vysoce kvalitní zařízení, která rozkládají kuchyňský odpad v množství od šesti kilogramů do jedné tuny už za 24 hodin. Tajemstvím této pozoruhodné rychlosti zpracování je využití jedinečných mikroorganismů, které v kombinaci s vysokou teplotou, vyšší mírou salinity a kyselosti dokáží velmi rychle a efektivně přeměnit odpad na substrát.

Možnosti dotace

Velkou výhodou je fakt, že zlepšení nakládání s odpadem je jedna z oblastí, které podporuje Ministerstvo životního prostředí v rámci čerpání dotací z Evropské unie, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. V programovém období 2014-2020 je možné žádat o dotace v oblasti nakládání s odpady z tohoto programu z prioritní osy PO 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika.

Z této prioritní osy je možné financovat pořízení výše zmíněných zařízení, kompostérů a biopopelnic, kompostáren a sběrných dvorů, systémů pro sběr, svoz a separaci tříděného odpadu, svozové a manipulační techniky či rekultivaci starých skládek apod. Typ podporovaných aktivit je vždy upřesněn v aktuální výzvě. Žadatelem mohou být kromě obcí i příspěvkové organizace a další subjekty ve veřejném sektoru.

 

 Máte zájem o zajištění dotace? Kontaktujte nás!